Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Οι εταιρείες Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής «Οι Εταιρείες»), θεωρούν την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως πελάτες μας , επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, εν δυνάμει πελάτες μας ή/και ως τρίτοι δικαιούχοι ασφαλιστικής αποζημίωσης, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:


1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;
 • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δεδομένα πιστοποίησής σας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ. 
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ. 
 • Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies (αναλυτικά η πολιτική των cookies http://as-milisoume.gr/el/pages/politiki-cookies), πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή ( browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα
 • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεών σας προς εμάς, είτε για την πίστωση σε εσάς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ή άλλων αποδοτέων..
 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή ειδικών δεδομένων όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής.
 • Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή/και της εξαγοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 

2. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται:

 • από κάθε ηλεκτρονική σας επικοινωνία με την εταιρεία μας είτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής σας ή κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασής σας με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) ή της συσκευή σας, 
 • από τον αιτούντα-υποκείμενο των δεδομένων απευθείας ή μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,
 • από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου, 
 • αποστέλλονται σε εμάς από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το «υποκείμενο των δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε και κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση, 
 • αποστέλνονται σε εμάς είτε από την εταιρεία στην οποία εργάζεται το Υποκείμενο των Δεδομένων, στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου, είτε από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο απευθύνθηκε για την αποκατάσταση τυχόν επελθούσας υλικής ζημιάς κ.ο.κ. κατά περίπτωση. 

3. Γιατί συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Την εξέταση αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, την ταυτοποίηση σας, την ένταξή σας σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, την (επαν)εκτίμηση του κινδύνου που καλούμαστε να αναλάβουμε ή έχουμε ήδη αναλάβει, τη λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης ασφάλισης και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου σας. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνων ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από τη σύμβαση ασφάλισης που θα συναφθεί μαζί σας, την ομαλή λειτουργία αυτής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων σε σας υπηρεσιών.
 • Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης των Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη περιπτώσεων εξαπάτησης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Την ενημέρωση σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των Εταιρειών ή των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε επί αυτού τη συγκατάθεσή σας.
 • Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων αξιολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε και μέτρησης της ικανοποίησής σας από αυτά.
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας. 
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας η επεξεργασία ενδέχεται να αφορά στην πιστοποίησή σας στην υπηρεσία, στην παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας βάσει των επιλογών σας, την προστασία της Εταιρείας από τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων αλλά και την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της υπηρεσίας.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;
 • Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή). 
 • Σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώνουν σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Eurolife ERB Insurance Group Α. Ε. Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τα έγγραφα στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα και τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των υποκειμένων μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται. 
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα στοιχεία που συλλέγονται θα διατηρούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Δεδομένα αλληλεπίδρασης με την υπηρεσία ενδέχεται να διατηρούνται έως και δέκα(10) χρόνια χωρίς να είναι διαθέσιμα για άμεση επεξεργασία.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;
 • Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στις Εταιρείες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της/των σύμβασης (-εων) ασφάλισης. 
 • Τα αρχεία πελατών των Εταιρειών «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», διασυνδέονται, με βάση την υπ’ αριθμόν 81/2017 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν μόνο στα προσωπικά δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων, (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητρός, φύλο, ΑΔΤ ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και ΑΦΜ) και το αρχείο που δημιουργείται τηρείται στη μητρική Εταιρεία των προαναφερθέντων με την επωνυμία «EUROLIFE ERB Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών». Στο αρχείο αυτό πρόσβαση έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω δύο (θυγατρικών) Εταιρειών για λόγους αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων σε επίπεδο ομίλου, όπως και για την ενιαία εξυπηρέτηση των πελατών τους και την ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Συνεργαζόμενοι με τις Εταιρείες εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, συνεργαζόμενες εταιρείες επισκευής ζημιών, νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί ,διαχείρισης ασφαλιστικών περιστατικών κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
 • Άλλες ασφαλιστικές ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον.
 • Η Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων των Εταιρειών, είτε διότι προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
 • Στην περίπτωση ζημιάς αυτοκινήτου ενδέχεται να γίνει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του φιλικού διακανονισμού.

6. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών /προκειμένου για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας (όπως Τεχνολογία Αποτροπής Διαρροής Πληροφοριών (DLP), Τεχνολογίες Κρυπτογράφησης, Λειτουργία 24ωρης Παρακολούθησης των Συστημάτων για τυχόν ύποπτα Περιστατικά, Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης) καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (όπως Πολιτικές& Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων). 


7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;
 • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Ωστόσο η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν στις περιπτώσεις που είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε την απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτή.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία. 
 • Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@eurolife.gr.
 • Θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και θα σας απαντάμε εντός τριάντα (30) ημερών, και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει χρέωση αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης αυτής που θα συνεπάγεται επιπλέον διαχειριστικό κόστος για εμάς.

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr


9. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβούμε σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων είτε λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε λόγω υπογραφής Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών.

* Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 09/05/2018.