Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Οι όροι που ακολουθούν (εφεξής οι «Οροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.as-milisoume.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), διαχειρίσεως των ανωνύμων εταιρειών Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής με έδρα στη Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα και Eurolife ERB A.E Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα στη Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10, 10564, μελών του Ομίλου Eurolife ERB (εφεξής οι «Εταιρείες»).

Ισχύς όρων χρήσης
Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από οποιαδήποτε χρήση του. Εφόσον χρησιμοποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους.

Τροποποιήσεις
    •    Οι Εταιρείες δικαιούνται να τροποποιούν τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά τους Χρήστες εγκαίρως σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση των Χρηστών για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους τους των τροποποιήσεων αυτών.
    •    Οι Εταιρείες δικαιούνται να μεταβάλλουν τις πληροφορίες και το υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του όταν το θεωρούν αναγκαίο ή συνετό, όπως, για παράδειγμα, όταν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή όταν χρειάζεται να προβούν στη συντήρηση του δικτύου ή για άλλους σπουδαίους λόγους. Οι Χρήστες ενημερώνονται για κάθε τέτοια μεταβολή ή διακοπή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο
Η πρόσβαση των Χρηστών στο Διαδικτυακό Τόπο και η χρήση του είναι άνευ χρέωσης. Οι Χρήστες επιβαρύνονται με το συναφές κόστος σύνδεσής τους με το διαδίκτυο.

Ευθύνη των Εταιρειών
    •    Οι Εταιρείες αναλαμβάνουν να επιμελούνται της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου επί εικοσιτετραώρου βάσεως (εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες), ρητά μη ευθυνόμενες πάντως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας, οφειλόμενη σε εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπή της ηλεκτροδότησης, λανθασμένη πληκτρολόγηση του Χρήστη ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του Χρήστη.
    •    Οι Εταιρείες έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο των δικών τους συστημάτων, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική. Οι Εταιρείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναβαθμίζουν τα συστήματα προστασίας τους και να διαθέτουν αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, δεν εγγυώνται τη μη ύπαρξη ιών και δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

    •    Οι Εταιρείες καταβάλλουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες και γενικά το σύνολο του υλικού που περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς όμως να εγγυώνται την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο εφόσον δεν αφορά τις Εταιρείες, έχει αναρτηθεί σ΄ αυτόν όπως ακριβώς διαβιβάσθηκε από τους τρίτους και όπως ακριβώς περιέχεται στη δημόσια προσβάσιμη πηγή από την οποία τυχόν αντλήθηκε. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών αναφορικά με την ακρίβεια και την πληρότητά των ανωτέρω πληροφοριών, οι δε τελευταίοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη ως προς την αξιολόγηση, εκτίμηση και χρήση των πληροφοριών αυτών για την λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεών τους.


Ευθύνη των Χρηστών
    •    Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες των Εταιρειών, όπως αυτές εκάστοτε αναρτώνται σ΄ αυτόν, των Εταιρειών μη ευθυνομένων σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστούν οι Χρήστες εκ του λόγου αυτού.
    •    Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του απορρήτου του εν λόγω κωδικού και φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο ζημίας σε περίπτωση διαρροής του κωδικού του σε άλλο πρόσωπο.
    •    Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό τη φόρτωση του συστήματος των Εταιρειών και την πτώση αυτού, την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης άλλων Χρηστών αλλά και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή των Εταιρειών (δίκτυο, ιστοσελίδες κ.λπ.). Οι Χρήστες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι Εταιρείες, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κ.λπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Εταιρειών ή τρίτων δικαιούχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Εταιρειών ή των άλλων δικαιούχων.

Σύνδεσμοι
    •    Σε περίπτωση που, μέσω ειδικών συνδέσμων που αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο, παρέχεται στους Χρήστες η δυνατότητα να οδηγούνται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η διόδευση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σ΄ αυτούς καθώς και για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτών.
    •    Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση των Εταιρειών.

Σχολιασμός – Προσωπικά Στοιχεία

Με την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να ανεβάσετε το σχόλιό σας στο www.as-milisoume.gr, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα εγγραφής στην εξωτερική υπηρεσία διαχείρισης σχολίων https://disqus.com, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (user name)/ψευδώνυμο και την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό που διατηρείτε στο Facebook, Twitter ή στο Google.
(α) στη φόρμα που θα υποβάλετε, θα πρέπει να παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς (εφ’ εξής «Δεδομένα εγγραφής»).
(β) Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμό σας δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές.
 
Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που το www.as-milisoume.gr έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, το www.as-milisoume.gr έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβασης της ιστοσελίδας από εσάς.
 
Τα Δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών που δίδονται στον ιστότοπο. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων (newsletter) προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.as-milisoume.gr. Η εταιρία δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δε μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.
 
Η εταιρία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών δια του ιστοτόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του www.as-milisoume.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Οι εταιρείες παρέχουν στους χρήστες του www.as-milisoume.gr τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο asmilisoume@eurolife.gr.